03.02.1984 gün ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları  Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde başkanlığımızın tüm  ihtiyaçlarının Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde satın alma işlemleri ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim  ve Kontrol Kanunu’na göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği normlarına uygun olarak yapılan  harcamaların ödeme belgesine bağlanması ve tahakkuk işlemlerini İç Kontrol Standartları uyum eylem planına  uygun olarak yürütür.
 • SKS Stratejik Planın hazırlama çalışmalarına koordinatörlük yapmak,

 • Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 • Dairemizle ilgili faaliyet raporları, toplantı tutanakları ve istatistikî verilerin hazırlanmasına yardımcı olmak,

 • 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamında mal ve hizmet satın alma işlemlerini yürütmek,

 • Başkanlığımızın ihale evraklarını hazırlatmak,

 • İhale bilgilerini Elektronik Kamu İhale Platformunda yayınlanmasını sağlamak,

 • İhale sonuçlarını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek,

 • Personel taşıma hizmeti işine ait ilgili firmanın faturalarının tahakkuklarını hazırlamak,

 • 5018 sayılı Kanuna ilişkin taşınır mal yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak satın alınan her türlü taşınıra taşınır işlem fişi düzenleyerek giriş yapılmasını sağlamak,

 • Depodaki taşınırların kullanıma hazır halde bulunması için, depo düzenini koordine etmek,

 • Mevcut taşınırların (yangın, su baskını, rutubet, hırsızlık, haşere v.b.) karşı her türlü güvenlik önlemini aldırmak,

 • En az yılda bir kez taşınırların sayımını yaparak sistem ile depo eşitliğini kontrol ettirmek,

 • 2005/7 sayılı Standart Dosya Planı konulu Başbakanlık Genelgesi dâhilinde gelen-giden evrakların sınıflandırılması, kayıtlanması, dosyalanması, arşivlenmesini yapmak,

 • Yazışmaların resmi yazışma kurallarına uygun olarak yapılması, duyurulması vb. işlemleri gerçekleştirmek,

 • İdari Hizmetler Şube Müdürlüğündeki dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,

 • Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü içerisinde iletilmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak/sağlattırmak,

 • Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca, kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, destek sağlamak. Üst yönetimin, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarına (çağrıldığında) katılmak,