• HİZMET TANIMI

  Dairenin faaliyet alanı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ve 47’nci maddeleri, 124 sayılı KHK'nin 32’nci maddesi, Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği ve diğer mevzuat ile belirlenmiştir. Bu kapsamda başkanlığımız üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesini sağlar.

  * İdari Hizmetler
 • * Sağlık Hizmetleri
 • * Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
 • * Sosyal ve Kültürel Hizmetler
 • * Kültür Hizmetleri
 • * Spor Hizmetleri


  Daire Başkanı ve Görevleri


  Daire başkanı Üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak Rektör tarafından atanır.
  1. Başkan, dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, işbölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama yetkilerine sahiptir. Yetkilerini, Yönetim Kurulu ve Rektörlüğe karşı sorumlu olarak genel yönetim ilkelerine ve yönetmelik hükümlerine göre kullanır.
  2. Daireyle ilgili harcamalarda harcama yetkilisidir.
  3. Dairenin yıllık katma ve döner sermaye bütçe ve çalışma programı tasarısını hazırlar.
  4. Dairede görevlendirilecek kişilerin seçimlerini yaparak, ilgili yasa ve yönetmelik uyarınca atamalarının yapılmasını Genel Sekreterlik kanalıyla Rektörlüğe önerir.
  5. Dairenin verdiği hizmetlerin neler olduğunu uygun araçlardan yararlanarak bütün öğrencilere duyurulmasını, bu hizmetlerden olabildiğince öğrencinin yararlanabilmesini sağlar.

  Kültür Hizmetleri

    Dairede kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile   birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını da temin etmek amacıyla aşağıda gösterilen hizmetler yürütülür:
  1. Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

  2. Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.

  3. Üniversitemiz kültür ve bilim sanat topluluklarının etkinliklere hazırlanmalarında öğrencilere yardımcı olmak,
  4. Akademik danışmanlarla birlikte, kültür ve bilim sanat topluluklarının işleyişini takip etmek,
  5. Birim içinde düzenlenecek etkinliklerin gerçekleştirilmesine koordinatörlük yapmak,
  6. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasında yapılan her etkinliğin yer almasını sağlamak ve web sayfası güncellemesini düzenlemek,
  7. Birime gelen duyuruların duyuru panolarından ve internet sayfalarından duyurulmasını sağlamak,
  8. Dairenin kültür faaliyetleri ile ilgili konularda, kurum dışı kişiler, kurumlar ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara Adana BTÜ’yü temsilen katılmak,
  9. Kültür Hizmetlerindeki dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,
  Spor Hizmetleri

  Dairede, spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere aşağıdaki hizmetler yürütülür:
  1. Grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek, spor birlikleri kurmak,

  2. Bu amaçlarla kurulmuş bulunan yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.

  3. Üniversitelerin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını, elemanların planlı bir şekilde çalışmalarını ve bir merkezden yönetilmelerini sağlamak.

  4. Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği spor müsabakalarından üniversitemizin uygun bulunduğu ile federasyonun uygun gördüğü branşlarda müsabaka düzenlemek,
  5. Üniversitemiz spor şenliklerinde gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin işlemlerini yürütmek,
  6. Üniversitemiz öğrencilerinin sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için mekânlar oluşturmak, spor salonunun hazırlanması, ilgili branşlarda saha-salonların organizasyonu işlemlerini yürütmek vb. sportif organizasyonların hazırlanmasına yardımcı olmak,
  7. Akademik danışmanlarla birlikte, spor topluluklarının işleyişini takip etmek,
  8. Üniversitemiz spor topluluklarının etkinliklere hazırlanmalarında öğrencilere yardımcı olmak,
  9. Spor Hizmetlerindeki dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,
  İdari Hizmetler

  Dairede, 03.02.1984 gün ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde aşağıdaki hizmetler yürütülür:
  1. SKS Stratejik Planın hazırlama çalışmalarına koordinatörlük yapmak,

  2. Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

  3. Dairemizle ilgili faaliyet raporları, toplantı tutanakları ve istatistikî verilerin hazırlanmasına yardımcı olmak,

  4. 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamında mal ve hizmet satın alma işlemlerini yürütmek,

  5. 5018 sayılı Kanuna ilişkin taşınır mal yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak satın alınan her türlü taşınıra taşınır işlem fişi düzenleyerek giriş yapılmasını sağlamak ve depodaki taşınırların kullanıma hazır halde bulunması için, depo düzenini koordine etmek,

  6. 2005/7 sayılı Standart Dosya Planı konulu Başbakanlık Genelgesi dâhilinde gelen-giden evrakların sınıflandırılması, kayıtlanması, dosyalanması, arşivlenmesini yapmak,
  7. Üniversitemiz öğrenci topluluklarının kurulması, kapatılması ve etkinlik talepleri ile ilgili işlemleri yapmak,
  8. Adana BTÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesinde belirtilen görevleri yapmak,
  9. Engelli Öğrenci Birimi sekreterya görevlerini yürütmek
  10. İdari Hizmetlerdeki dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,
  11. Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin İdari Hizmetler içerisinde iletilmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak/sağlattırmak,
  12. Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca, kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, destek sağlamak.
  13. Üst yönetimin, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarına (çağrıldığında) katılmak,
  Sosyal Hizmetler

    Dairede, Sosyal Hizmetler olarak aşağıdaki hizmetler yürütülür:
  1. Öğrencilerin barınma, beslenme, burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri gerçekleştirmek; bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak ve yurt kantin ve kafeteryalarının en iyi şekilde hizmet vermesi için çaba göstermek,

  2. Çeşitli konuları içeren kitap vb. bulunduran okuma salonları açarak, öğrencilerin ilgi alanlarına göre bilgi edinmelerine, yeni ilgi alanları kazanmalarına yardım etmek ve boş zamanlarını okuyarak değerlendirmelerini özendirmek,

  3. Öğrencilerin ve çalışanların sömestre ve yaz tatilleri için, dinlenme tesisleri veya kamp yerleri kurmak veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak hizmetin görülmesini sağlamak.

  4. Öğrencilerin ve çalışanların ulaşım hizmetlerinin görülmesini temin etmek veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak, hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak,

  5. Üniversitede çalışanların okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak üzere, kreş, yuva ve benzeri birimler kurmak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin en iyi şekilde görülmesini sağlamak,

  6. Sosyal Hizmetlerdeki dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,
  Sağlık Hizmetleri

  Dairede öğrencilerin beden ve ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere aşağıdaki hizmetler yapılır:
  1. Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalışanları, emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu bireyler için sağlık fişi düzenlemek,

  2. Üniversitedeki bütün öğrencileri imkânlar ölçüsünde her yıl bir defa zorunlu olarak sağlık kontrolünden geçirmek ve tespit edilen bulguları sağlık fişine işlemek,

  3. Öğrencilere, gerektiği zamanlarda koruyucu aşılar uygulatmak,

  4. Öğrencilerle, üniversitede görevli diğer personel için, sağlıklarını korumak, bu konuda bilgilerini arttırmak ve eğitmek amacıyla konferanslar düzenlemek, ilgili filmleri göstermek ve gerekirse broşürler dağıtmak,

  5. Öğrencilerle diğer personelin muayeneleri ile ayakta tedavilerini yapmak,

  6. Yatırılarak inceleme ve tedavisi gereken hastaların, ilgili sağlık kuruluşlarına gönderme işlemleri ile her türlü laboratuar tahlilleri ve radyolojik incelemelerini yapmak veya yaptırmak,

  7. Öğrencilerin bütçe imkânları ölçüsünde görevli hekimlerce saptanacak ilaç, gözlük, ortopedik cihaz vb. ihtiyaçları sağlamak,

  8. Tedavi masraflarını T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanan öğrencilerin, bu giderleri ile gözlük ve ortopedik araç masraflarının söz konusu kurumlar tarafından daireye ödenmesini sağlamak,

  9. Sağlık Hizmetlerindeki dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,
  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

    Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri olarak öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitime veya meslek ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar ve bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetleri yürütür:
  1. Yeni giren öğrencilere, üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak,

  2. Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

  3. Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak,

  4. Öğrencilere ileride sahip olacakları mesleğe ilişkin bilgiler vermek ve onları çevredeki iş imkânlarından haberdar etmek. Özel kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak, mezunlara iş bulmaya yardımcı olmak ve işe yerleştirilen mezunları imkânları ölçüsünde izlemek,

  5. Duygusal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danışma yapmak. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak,

  6. Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce öngörüşme yapılmasını ve gerektiğinde onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek,

  7. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerindeki dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,
 • Engelli Öğrenci Birimi Sekreteryası